Kritisk til Fredrikstad og Hvalers forslag mot vannscooter

0
3332

Norges Vannscooterforbund leverte 4 april sitt høringssvar til Borg Havn IKS og gjennomgangen viser at forslagene i ordensforskriften ikke er saklig eller godt nok utredet, de er heller ikke påkrevd slik Havne og Farvannsloven krever de må være og dermed ulovlige. Borg Havn oppfordres til å trekke forslagets paragraf om vannscooter og heller se på regulering gjennom fartsforskrift dersom dette er påkrevd.

Les høringssvaret her: Høringssvar Fredrikstad og Hvaler kommuner Borg Havn IKS

Les høringssvaret til Sarpsborg kommune her: Høring Forslag til regulering-av-motorisert-ferdsel-i-sarpsborg-kommunes-sjoomrader

Opprinnelig forbuds kart mot vannscooter i Borg Havn IKS

Mest sentralt er det at man foreslår en 200m sone, der kun vannscooter må kjøre rett frem. Det er ingen reelle fartsbestemmelser i sonen slik enkelte politikere har hevdet, dette siden det ikke er tillatt i ordensforskrift. Punktet som nevner fart må dermed tas ut selv om det i prinsippet er nøytralt formulert. Sonen er problematisk fordi den flere steder strekker seg inn i farled, noe som er en ulovlig regulering siden det er staten og ikke kommunene som har makt i farled. Bestemmelsen er dessuten allerede regulert i Sjøveisreglene og skal derfor ikke inn i ordensforskrift. Ref Kystverkets svar til Nesodden: Det som allerede er tilstrekkelig regulert og sikret gjennom annet lovverk / annen forskrift hører imidlertid ikke inn i en lokal forskrift.

Forslaget ser slik ut:

2. Transportområde: I en sone på 200 m fra land er det kun tillatt med transport-/nyttekjøring

Transport-/nyttekjøring – Følger gjeldende fartsbegrensninger. Under transport-/nyttekjøring holdes det så stø kurs som mulig, og det er ikke tillatt med en type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt

Hele forslaget til ordensforskrift kan leses her: Forslag til forskrift[2218] Fredrikstad

Flere definisjoner og forslag til reguleringer er også regulert i andre lovverk, disse hører dermed ikke inn i ordensforskriften. Også reguleringer i vernesoner er forbundet kritiske til, da disse først kan reguleres om motorferdsel allerede er regulert i verneforskriftene i følge Kystverkets Uttalelse til ordensforskrift Hitra kommune. Poenget med å regulere i vernesoner som allerede er regulert er dermed ikke påkrevd, og er motorferdsel ikke regulert kan man altså trolig ikke regulere gjennom ordensforskrift slik kommunene foreslår.

Bakgrunnen for at man ønsker å regulere i Fredrikstad og Hvalers vernesoner er at man har en forestilling om at vannscootere kan kjøre på langt grunnere vanndybder enn fartøy med propell. Som de fleste vet er dette så feil som det kan få bli, siden vannjet aldri bør benyttes med mindre det er minimum 90cm klaring under fartøyet. Saksbehandlingen viser at man vil forby vannscooter i tørrfallsområder på 0,5m. Noe særlig godt forarbeide har man altså ikke gjort i denne saken.

Vannjet kan ikke brukes på grunne områder
Vannjet er sårbare for fremmedlegemer og kan grunnet sin virkemåte ikke benyttes på grunne områder.

Det er flere problematiske forhold ved forslaget, men NVSF anser det som en langt mer reell løsning å regulere alle typer fartøy gjennom en revidering av kommunenes fartsforskrift. Den ene paragrafen om kun vannscooter i ordensforskriften bør derfor legges bort og man bør se nærmer på forslaget og innse at man er bedre tjent med å regulere alle typer fartøy gjennom andre lovverk.

Kommunenes manglende forståelse på hva man kan og ikke kan gjennomføre av reguleringer gjennom havne og farvannsloven har blitt registrert av flere instanser. I forslaget til Ny havne og farvannslov som er ute på høring «Sjøveien Videre» kan vi på side 75 og ut lese at man foreslår å frata kommunene muligheten til å selv lage slike forskrifter. Kommunene vingeklippes dermed og blir dermed som høringsinstans å regne. Man har trolig sett seg lei på kommunenes manglende kompetanse og utøvelse av skjønn og det merarbeidet dette skaper for Kystverket.

«På samme måte
som ved regulering av fart, mener utvalget at det
bør fremgå av bestemmelsen at departementet
skal legge vekt på kommunens forslag til regulering
av ferdsel. I praksis vil en slik regel innebære
at de kommunene som ønsker regulering av bruk
av fritidsfartøy foreslår dette for Kystverket.»

Innen rimelig tid vil vi altså forhåpentligvis slippe å måtte forholde oss til forslag til ordensforskrifter som går langt ut over hjemmelsgrunnlaget og likestillingen regjeringen ønsker for fritidsfartøy vil bli sikret i landets sjøområder.