Vestby gir opp diskriminering av vannscooter

0
3855

INGEN ORDENSFORSKRIFT I VESTBY

Havnestyret i Vestby kommune har vedtatt rådmannens innstilling om å ikke innføre ordensforskrift med særreguleringer for vannscooter. Årsak? «Rådmannen er i tvil om vi klarer å begrunne dette tilstrekkelig slik at dette står seg rettslig.»

Vannscooter Norge
Vannscooter er i utgangspunktet likestilt i Norge. Dette gir mulighet til å utøve ansvarlig bruk av vannscooter.

I likhet med alle andre kommuner i landet som har sett på og vurdert mulighetene for å diskriminere vannscooter spesifikt har man ikke gjort en god nok jobb med saksutredningen. Spesifikt begrunnelsen om hvorfor vannscootere som fartøystype, og ikke prioriteten eller adferden er påkrevd å regulere, synes vanskelig å saklig forsvare. Ingen kommuner har så langt klart å komme opp med reguleringer, som er i tråd med de kravene loven stiller.

Rådmannen i Vestby skriver blant annet i sin gjennomgang av saken dette:

«Rådmannens vurdering er at det kan være utfordrende, ut fra de lokale forholdene på nåværende tidspunkt, å dokumentere at vannscootere er farligere og mer til skade for miljøet enn andre fritidsfartøy. Det er også krevende å vurdere hvorvidt en regulering av bruk av vannscooter faktisk er egnet til å bidra til trygg ferdsel og forsvarlig forvaltning av farvannet, slik som regelverket krever i dag»

Samferdselsministeren svarte også denne uken på kommunenes mulighet til å regulere vannscooter.

Samferdselsministeren ber komunene følge loven i kampen mot vannscooter
Samferdselsministeren presiserer at kommunene må følge kravene loven stiller for å kunne forskjellsbehandle vannscooter. «vannscootere skal nå i utgangspunktet behandles på lik linje med andre fritidsfartøy«

Det ligger helt klart en teoretisk mulighet for å regulere vannscooter eller andre fartøy særskilt via ordensforskrift. Ett eksempel kan være seilbrett i en havn. Men kravet til saklig dokumentasjon på hvor og hvorfor er så godt som umulig å innfri, spesielt for vannscootere. Spesielt utfordrende er det siden fart på ingen som helst måte kan regulers i ordensforskrift. Dette gir naturligvis lite spillerom og krativiteten settes på prøve hos kommunene. Fredrikstad og Hvaler har forsøkt seg på indirekte regulering av fart, men bestemmelsene sier ikke annet enn av vannscootere ikke kan svinge under «førnøyelseskjøring» mellom 21.00 og 08.00. Forbudet i vernesoner er trolig ikke i tråd med lovens krav, ferdsel der må reguleres i verneforskriftene ikke andre forskrifter om vi tolker Kystverkets ulike høringssvar til andre kommuner i landet.

Samferdselsministeren presiserer selv dette:

«Som representanten Stoknes påpeker, ble den sentralt fastsatte forskriften om vannscootere opphevet i 2017, og vannscootere skal nå i utgangspunktet behandles på lik linje med andre fritidsfartøy. Dette gir mulighet til å utøve ansvarlig bruk av vannscooter. Vi ser en spennende horisont hvor elmotoren gjør sitt inntog også på denne typen fartøy, og bidrar til en positiv utvikling innen støy og utslipp. 

Kommuner kan imidlertid gitt visse forutsetninger regulere ulike typer fritidsfartøy særskilt gjennom lokale forskrifter dersom man har faglige begrunnelser for det, og det er hjemmel for dette i havne- og farvannsloven, motorferdselloven og plan- og bygningsloven. Forutsetningen for eventuelle lokale forskrifter er at dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø og friluftsliv. En slik regulering må selvsagt stå i et rimelig forhold til de byrdene brukergruppen påføres. Dette må vurderes konkret knyttet til de aktuelle farvann i den enkelte kommune, og det er opp til kommunene selv å påse at eventuelle reguleringer av bruk skjer innenfor de rammer som følger av regelverket.»

De få kommunene som har førsøkt å lage reguleringer innenfor de rammer ministeren peker på har altså kommet til kort. Konklusjonen fra både Kystverket og KS er at man er bedre tjent med å regulere fritidsfartøy gjennom fartsforskrift og muligens plan og bygningsloven i små områder. Fartsforskrift kan ikke gjøre forskjell på fartøy og må altså gjelde alle typer båter. Det sitter naturlig nok langt inne for enkelte å vurdere har det vist seg. For båtfolket generelt skal man jo ikke provosere mer enn nødvendig.

Dagsavisen sendte i går ut en artikkel der de hevder at regjeringen har snudd i saken om regulering av vannscooter. Dette er kun nok ett eksempel på dårlig journalistikk, som man ser på ministerens uttalelse er dette altså kun er repitisjon av det man gikk ut med i fjor. Og det har altså på ingen måte gitt kommunene fripass for å diskriminere vannscootere med kardemommelov lignende reguleringer. Dagsavisens artikkel/overskrift er altså så feil en slik sak kan bli. Kommunene må fremdeles følge Havne og farvannslovens krav til eventuelle reguleringer, ingeting er endret i så måte. Uttalelsen var altså kun er repitisjon av de føringer kommunene har hatt helt siden likestillingen av vannscooter for ett år siden.

Rådmannen i Vestby kommune avslutter forøvrig sin oppsummering av høringsrunden slik:

«Ut fra kravene forskriftshjemmelen stiller til konkret fagvurdering, samt Kystverkets uttalelser vedrørende forskjellsbehandling av båttyper, mener rådmannen det ikke er grunnlag for å hjemle særskilte bestemmelser om vannscooterbruk i en lokal ordensforskrift for Vestby kommune nå.

Årsaken er at dette ser ut til å kreve dokumentasjon av konkrete miljø- og sikkerhetsproblemer med vannscootere som vi i dag ikke har på lokalt nivå. Rådmannen antar at man blant annet må dokumentere: 

  • 1) at denne båttypen i seg selv skaper de miljø- og sikkerhetsmessige utfordringene som ordensforskriftene skal motvirke, selv om brukerne for øvrig følger reglene som gjelder for alle båter,
  • 2) at utfordringene helt eller i det alt vesentlige er avgrenset til denne båttypen, og
  • 3) i hvilke geografiske områder disse utfordringene finnes.

Videre skal reguleringen stå i et rimelig forhold til de byrdene brukergruppen (vannscooterbrukerne) påføres. Dette må også vurderes konkret.

For å unngå usaklig forskjellsbehandling av én båttype, kunne en løsning være å innføre felles bestemmelser for alle fritidsbåter i en lokal ordensforskrift. Da ville man måtte definere hva slags bruk eller adferd som utgjør et miljø- eller sikkerhetsproblem, og som skulle reguleres.»

På nåværende tidspunkt er det altså kun Fredrikstad og Hvaler som står igjen med en vedtatt ordensforskrift som tar sikte på å regulere vannscootere. Denne forskriften er allerede meldt inn for lovlighetskontroll hos Fylkesmannen. Hva utfallet blir der er noe usikkert, men forskriften regulerer i praksis lite.

Les Fredrikstad og Hvalers ordensforskrift her: §9a

LES OGSÅ: U4472 Effekter på planktonsamhället av vattenjet

Halden kommune høringssvar Norges Vannscooterforbund

BRP Høringssvar Halden kommune – forslag til ny midlertidig ordensforskrift for havner og farvann