OSLO FIKK NEI TIL FORBUD OG DISKRIMINERING AV VANNSCOOTER

0
3616
Felles forskrift ikke diskriminering av vannscooter i Oslo kommune
Geir Lippestad får nei av Oslo havn KF i kampen mot vannscooter

Oslo Havn KF sier nei til vannscooterforbud i Oslo Kommune

Ett arrogant oppdrag: På oppdrag fra Geir Lippestad (AP) Byråd for næring og eierskap, fikk Oslo Havn KF tidligere i sommer bestilling på å lage ny forskrift som skulle forby vannscooter i Oslo kommune. Bestillingen på vannscooterforbud kom opprinnelig etter ett vedtak gjort i Bystyret i Oslo og etter en liten tur innom MDG prinsessen Lan Marie Berg, byråden for miljø og samferdsel havnet bestillingen hos Lippestad. Det er Oslo Havn KF, som styrer showet i Osloś farvann, de er altså underlagt Lippestads Byråds avd og ikke Bergś. Sikkert litt frustrerende, fordi miljøkortet skulle jo tydelig brukes for alt det var verdt i denne saken, men vannscooter har altså Lan Berg lite eller ingenting å gjøre med.

Oslo Havn KF leverte i november sin anbefaling til Lippestad og den inneholdt langt fra noe forslag til forskrift, men heller en klar anbefaling om å ikke utarbeide dette. Fordi havne og farvannsloven i realiteten ikke gir rom for dette og argumentasjonen for at vannscooter er forskjellig fra andre fritidsfartøy ikke eksisterer. Trolig ikke helt det man så for seg i bystyret, men helt i tråd med hva vannscooter organisasjonene har meddelt i snart ett år.

Signal effekten til andre kommuner er selvfølgelig stor i akkurat denne saken, og vi følger naturligvis opp utviklingen fremover. Kampen for at kommunene skal følge lovverket i arbeidet med å lage ordensforskrifter er ikke over, men vi forventer at Oslo gjør nettopp dette. Alt i alt er det vel respekt for loven Lippestad er kjent for.

Dette er saken: Guri Melby, Venstres gruppeleder i bystyret , la under behandlingen av revidert Oslobudsjett i juni frem følgende forslag, dette fikk flertall mot Høyres og Frps stemmer.

«Bystyret ber byrådet utforme en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannscooter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordarealer som var skjermet etter den gamle nasjonale vannscooterforskriften. Den nye lokale forskriften trer i kraft umiddelbart for å sikre at et forbud er på plass sommeren 2017″.

Oslo Havn KF sier nei til vannscooterforbud

Den skarpe leser har sikkert allerede fått med seg at sommeren 2017 er over, og at noen forskrift altså ikke er på plass. Arrogansen i bestillingen om forbud og at man etter alt å dømme ikke hadde tatt inn over seg at denne eventuelt måtte ut på offentlig høring ett par måneder ligger som en sky av MDG smog over vedtaket. Å hoppe bukk over vanlig og korrekt saksbehandling som andre kommuner har gjort, ryddet allikevel Byrådene opp i, og sendte derfor saken videre til Oslo havn for at dette skulle bli gjort på den riktige måten. Dette trolig etter flere eposter fra blant annet Norges vannscooterforbund der man sådde tvil om kommunen hadde mulighet og hjemmel til å lage forbud slik man hadde fått ordre om.

Oslo Havn KF svarte følgende på om det er mulig å diskriminere vannscootere spesielt fordi de er støyende miljøfarlige maskiner.

«Det er også mange andre fartøy som støyer tilsvarende eller mer enn vannscootere. Støyen økes i tråd med farten, og andre fartøyer kan ha vel så høyt støynivå som vannscootere – og i like stor grad brukes som «leketøy».

Kjernen i spørsmålet om vannscooter faktisk kan diskrimineres spesielt i ordensforskrifter, er nettopp om vannscootere har dårligere egenskaper enn andre fartøystyper. Det er i så fall kun da, at man kan vurdere diskriminering av en type fartøy. Men Departementet, Kystverket, Vista analyse og nå Oslo havn sier at det kan man ikke se det finnes saklige eller faktabaserte argumenter for. Vi venter forøvrig fortsatt på slike argumenter fra andre kommuner.

Hva gjør Oslo nå: Om Geir Lippestad nå allikevel kommer til å jobbe for å lage en forskrift uten hjelp fra Oslo havn er noe usikkert, han har så langt ikke svart på våre henvendelser. Men gjør han dette trosser han altså sitt eget foretak som ikke anbefaler dette, men heller anbefaler en generell fartsforskrift for alle typer fritidsfartøy.  Oslo Havn KF skriver blant annet dette i sitt brev til Byråden:

«Oslo Havn KF: Vår oppfatning er derfor at det er vanskelig og uheldig å innføre særregulering overfor særskilte fartøystyper. Man bør i så stor grad som mulig søke å ha felles regelverk som gjelder for alle som ferdes på sjøen.»

Det kan altså se ut som at MDG kan få nok en sak å skryte av, 5 knops for alle fartøy i hele Oslofjorden. Det er må jo være en god miljøsak å fronte? Det spørs om Oslo befolkningens båteiere er like enige.

Les hele brevet fra Oslo havn KF her: OSLO HAVN KF

Vi holder dere oppdatert om denne og resterende saker om vannscooter forskrifter i enkelte av landets kommuner. Vi minner om at Fylkesmannen nå foretar lovlighetskontroll av forskriftene vedtatt i Vestfold og Hitra i Sør-Trøndelag. Verdt å vite er det også at Nesodden virker å ha trukket sitt forslag til forskrift mot vannscooter. Etter at blant annet Kystverket i sitt høringsbrev til kommunen regelrett strøk og i praksis ba kommunen fjerne alle punkter som omhandlet vannscooter i sitt forskriftsforslag. Denne forskriften er for øvrig blåkopi av de andre forskriftene som er vedtatt i sommer. Les Kystverkets brev til Nesodden her: Kystverket