Rådmannen i Nøtterøy: Det bør ikke innføres vannscooterforskrift

0
3020

Første sak om ufornuftige og ulovlige kommunale forbud mot vannscooter er vunnet! 

Nøtterøy og Tjøme kommune var først ute blant forbuds ivrige kommuner med sitt forslag til vannscooterforskrift. Nøtterøy kommunes rådmann leverte i går kveld sin nye innstilling etter høringsrunden og før saken skal opp i kommunestyremøte førstkommende onsdag 21 juni. Anbefalingen er klar. Man bør ikke innføre den foreslåtte forskriften.

Les Rådmannens innstilling her.

Hastverk er lastverk
Trolig hadde Nøtterøy mer enn vind i seilene da de med jetfart utarbeidet ny forskrift mot vannscooter. Det ser nå ut til å ha straffet seg. Hastverk er lastverk.

Med en usedvanlig hurtig behandling og kort høringsfrist ønsket Nøtterøy kommunes Rådmann og Ordfører enkelt forklart å innføre den gamle forskriftens bestemmelser med 400/800m soner og 5 knop. Da i stor grad der det allerede er 5 og 30 knops hastighets grenser for alle fritidsbåter fra før.

Tjøme og Nøtterø har allerede regulert hastighet på sjø for fritidsfartøy. Er det nødvendig med regulering eller forbud av vannscooter?

VSN innså allerede i desember at kommuner ville ha få muligheter med å innføre nye forskrifter. Men etter å ha lest de to forskriftene som nå ligger på bordet innså vi at hjelp fra advokat måtte skaffes for å tolke og utrede lovverket på en grundig måte. Kommunene Tjøme og Nøtterøy hadde helt tydelig gått glipp av flere aspekter i Havne og farvannsloven, det så tydelig selv amatører på lovverket her i VSN. Vi gikk derfor til importørene og ba om hjelp.

BRP Norge AS har støttet utredning av lovverket i forbindelse med kommunenes muligheter til å forskjellsbehandle vannscooter. BRP Norge AS ved Einar Grindvold.
Foto: Teknisk Ukeblad

Som vi skrev for ett par dager siden har vi jobbet hardt i kulissene og fått hjelp av BRP og Advokat Lønnum DA til å se på Nøtterøy og Tjøme Kommunes forslag til forskrift. Allerede i mars utarbeidet Advokat Lønnum DA ved Martin Tvedt en utredning av kommunenes muligheter til å regulere vannscooter. Man konkluderte med at mulighetene var små og områder måtte konkret vurderes og dokumenteres. Les vurderingen her: Kommunens mulighet til å forby vannscooterkjøring.

I sin innstilling adresserer rådmannen flere aspekter som ble påpekt av både VSN og BRP i sine høringssvar. Om den korte høringsfristen nevnes det at siden forskriften allerede trolig ikke er lovlig utarbeidet og hjemlet, at det ikke er hensiktsmessig å utvide høringsfristen fra 2 til 6 uker, eller til forvaltningslovens normale frist. Forslaget til forskrift bør uansett ikke vedtas mener rådmannen, slik at videre behandling er uansett ikke relevant å vurdere.

Videre har vi flere ganger på våre sosiale medier påpekt at Nøtterøy og flere andre kommuner har hoved og bileder i sine farvann. Der er det i følge Havne og farvannsloven samferdselsdepartementet/kystverket som har myndighet, ikke kommunene. Rådmannen sier om dette:

«Avslutningsvis vil rådmannen peke på at «hoved- og biledsunntaket» burde være langt klarere kommunisert fra sentrale myndigheter.»

Vi kan ikke forstå at rådmannen forsøker å legge skylden på sine manglende undersøkelser over på «sentrale myndigheter». Å lese loven burde være det første man gjorde når startet behandlingen av denne saken. I Havne og farvannsloven står det slik.

§ 7.Forvaltningsansvar og myndighet etter loven

  • Forvaltningsansvaret og myndigheten etter denne lov tilligger departementet, med mindre noe annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.
  • Forvaltningsansvaret og myndigheten for hovedleder og bileder tilligger departementet.
  • For kommunens forvaltningsansvar og myndighet gjelder § 9.
Hoved og bileder som reguleres av samferdselsdepartementet

Både Nøtterøy og Tjøme gikk har gått rett i fellen og benyttet den nye malen i paragraf 9a der de med tunnelsyn har trodd de har blitt gitt all makt og «frislipp» til å lage nye forskrifter. Å lese hele Havne og Farvannsloven burde vært gitt en langt større prioritet i forarbeidene til saken. Trolig ville en del kommunale ressurser blitt spart og benyttet til andre langt viktigere saker for kommunene.

Man benytter stor grad denne ene saksbehandlingsfeilen til å argumentere hvorfor kommunens eget forslag ikke kan forsvares vedtatt. Men forskriftsforslaget inneholder langt flere feil og mangler enn bare dette punktet. Les mer om det her:

Forslaget til forskrift og rådmannens nye innstilling skal nå opp til behandling i kommunestyret onsdag 21 juni. Trolig vil man ta til fornuften og trekke forslaget.

VSN skal ikke legge opp til noen hovering i denne saken, og innser at enkelte områder i landet bør være regulert for motorisert og umotorisert ferdsel. I stor grad er mange områder allerede det. Men man bør fra enkelte politikeres side nå starte å innse at vannscooter og alle andre fritidsfartøy enklest reguleres på lik linje. Nettopp slik regjerningens ønske er. Dette vil lette politiets håndheving av trafikk på sjøen og uønsket adferd kan i langt større grad og med større effektivitet slås ned på.

For det er ikke tvil, vannscootere og andre fritidsfartøy har førere med ulik oppfatning av lover og normal folkeskikk. Men man skal ikke dra alle over en kam på bakgrunn av disse personenes adferd. Å forby ett lovlig fartøy på bakgrunn av enkelte føreres adferd, og ikke riktig bruk og tolkning av lovverket blir feil i en rettsstat som Norge.

Ha en trygg sommer på sjøen. Vi kommer tilbake med mer.

Norges lover må følges.
Norges lover må følges av alle, også forbudskåte Norske kommunepolitikere