Kystverket slakter Fredrikstads diskriminering av vannscootere

0
2717

Likestilling var lovgivers intensjon

I ett tydelig brev til Fredrikstad og Hvaler kommune gjør Kystverket det klart at en diskriminering av en type fritidsfartøy må være saklig begrunnet og vurdert opp mot andre typer fritidsfartøy. Kystverket oppsummerer forslaget fra Borg Havn IKS slik:

«Kystverket Sørøst kan ikke se at vurderingen inneholder momenter som er spesielle og som kun gjelder vannscootere og lignende motoriserte fartøy, etter vårt syn er vurderingene allmenn for alle typer motoriserte fartøy. Kystverket Sørøst sin erfaring er at vannscooter best reguleres som andre fritidsfartøy og
aktiviteter. Vi kan ikke se at lovlig bruk av vannscooter er av en såpass spesiell karakter at
det fordrer eget forbud/regelverk. En god lokal fartsforskrift, og eventuelt et generelt
ferdselsforbud for motoriserte fartøy i sårbare områder, som gjelder alle, vil etter vår
vurdering ivareta de utfordringer både vannscooter, jet brett, delfinbrett/scooter,
speedbåter, og annen motorisert ferdsel skaper.»

Les Kystverkets høringsbrev her: Kystverket til Fredrikstad kommune

Se også Kystverkets høringsbrev til Sarpsborg kommune: Kystverket Uttalelse til høring av lokale forskrifter for motorisert ferdsel i sjø – Sarpsborg

Kystverket forsetter dermed sin linje med å kreve spesifikke saklige grunner for å diskriminere vannscootere, og at dette må utredes for kommunenes ulike områder. Med andre ord er det ikke fritt frem å ønske å diskriminere vannscooter i hele kommunens farvann, med kreative portforbud og regler som forbyr sikk sakk kjøring ved land. Det mener både Norges Vannscooterforbund og Kystverket at man ikke vil klare å dokumentere eller begrunne ett behov for. Ferdsel er allerede ivaretatt i både Sjøveisreglene, den sentrale fartsforskriften og småbåtloven. Vannscootere har samme eller bedre egenskaper en andre fartøystyper og diskriminering via Havne og Farvannsloven blir dermed vanskelig, om ikke umulig ut fra kravene loven stiller.

«Argumentene for å diskriminere vannscooter under friluftsliv og natur/miljø er, som vi
tidligere har skrevet, av generell art som gjelder alle fritidsbåter.»

Kystverket sabler også ned Fredrikstad og Hvalers forsøk på å vise til at vannscooter er spesielt utsatt for ulykker, og peker på at ulykker ikke er rapportert inn for vannscootere eller andre fartøy i 2017.

«Det vises i høringsbrevet til at «Ulykkesstatistikken viser at de fleste ulykkeshendelsene
forbundet med bruk av vannscooter skjer ved at vannscootere kolliderer med fritidsfartøy
og hendelser der vannscooterføreren ikke mestrer omgivelsene» Dette harmonerer ikke
med de rapporter vi har fått inn så langt i 2017. Kystverket er ukjent med at foreligger en
ulykkesstatistikk, i Norge, hvor ulykkene er gransket slik at årsaksforholdet er oppklart.»

Kystverkets merknader falt derimot ikke i god jord hos Fredrikstads Miljø og Landbrukssjef Hanna Tangvald som har jobbet innbitt med denne saken i kommunens sjøområder. Hun har sendt ett brev til Kystverkets hovedkontor med krav om at Kystverket uttaler seg langt tydeligere. Les Hanna Tangvalds brev til Kystverket her: Fredrikstad Kommune klage på Kystverkets merknader om vannscooter forbud

Selv om noen få kommuner fremdeles ser på mulighetene for diskriminering, ligger 2018 an til å bli året for likestilling av vannscooter i Norge. Vi følger disse sakene videre

Lunsj i det fri med Sea-Doo
Likestilling fortjener en skål.