Kystverket ber Sarpsborg likestille vannscooter

0
2702
YAMAHA EX DELUXE

Ytterligere to saksbehandlere hos Kystverket peker på at likestilling av vannscooter var og er lovgivers intensjon. Havne og farvannsloven er ingen lekeplass for forbudsivrige lokalpolitikere. Kystverket ber Rådmannen i Sarpsborg om å fjerne diskriminerende bestemmelser mot vannscooter og er meget kritisk til at bystyret og ikke Borg Havn IKS behandler saken. Saksbehandlingen viser på ingen måte at man har dokumentert at vannscooter alene er farligere eller mer miljøfarlig enn andre fartøystyper slik Havne og Farvannsloven krever man må bevise for å diskriminere.

«Kystverket: Borg Havn IKS har delegert myndighet etter havne- og farvannsloven i Sarpsborg kommune, jf. ovennevnte saksutskrift. På denne bakgrunn stiller Kystverket Sørøst seg noe undrende til at den lokale fartsforskriften i medhold av havne- og farvannsloven skal fastsettes av Sarpsborg bystyre.»

Les Kystverkets svar til Sarpsborg kommune her: Kystverket Uttalelse til høring av lokale forskrifter for motorisert ferdsel i sjø – Sarpsborg

Kystverket stiller en rekke kritiske spørsmål til Rådmannen og levner liten tvil om at ordensforskriften ikke er i tråd med loven. Også fartsforskriften ber Kystverket om at bør justeres og viser igjen til at Borg Havn IKS er den delegerte myndighet etter kommunens delegeringsreglement og selskapsavtale.

Når man fjerner de punkter Kystverket peker på og ber om at trekkes ut står man igjen med ingen reguleringer i forslaget. Trolig ikke helt det Sarpsborgs Viltforvalter og meningsfeller så for seg da de startet dette arbeidet og i en høyst tvilsom prosess trakk tilbake den delegerte myndigheten Borg Havn IKS har i kommunenes farvann.

Kystverket oppsummerer det hele med at man bør reguler alle fartøystyper likt og da gjennom fartsforskrift.

«Oppsummering
Kystverket Sørøst har nå hatt erfaring med utarbeidelse av ordensforskrifter i over et halvt år. Vår erfaring så langt er at det i all hovedsak er ulempene ved villmannskjøring som er uønsket. Det kan derfor for enkelte oppfattes som kontroversielt å forskjellsbehandle fartøy som selges lovlig i Norge. En god lokal fartsforskrift og eventuelt et generelt ferdselsforbud for alle motoriserte fartøy i sårbare områder vil etter vår vurdering ivareta de utfordringer som vannscooter, jet- brett, delfinbrett/scooter, speedbåter, og annen motorisert ferdsel skaper. Det vil etter vårt syn være en velegnet måte å regulere bruk av fartøy i områder med ulike aktiviteter og konkurrerende brukergrupper.»

Også en flere andre organisasjoner peker på at likestilling bør respekteres og at en rekke av forslagene bør justeres da de ikke gir mening eller er hensiktsmessige. Fylkesmannens miljøavdeling skriver blant annet:

«Etter vår vurdering vil en slik bestemmelse imidlertid være lite hensiktsmessig og vanskelig å håndheve.»

Kongelig Norsk Båtforening med sine 44000 medlemmer maner også til likestilling av vannscooter og at tydelig og enkelt regelverk som gjelder alle fartøystyper utarbeides i hele landet. KNB Høringssvar motorisert ferdsel sjøområder Sarpsborg

«Den tidligere vannscooterforskriften ble opphevet i 2017. Dette innebærer at vannscootere i dag er likestilt på sjøen med andre fritidsfartøy. KNBF mener derfor at fartsreguleringer/avstand til land skal være like for alle fritidsfartøyer.
Ordensforskriften for øvrig, med tidsavgrensning og fokus på begrenset sport/lek-aktivitet støttes, og bør gjelde for alle fritidsbåter.»

Norges Vannscooterforbund leverte også sine merknader til saken i et brev på 29 sider. Høringssvaret kan du lese her: Høring Forslag til regulering av motorisert ferdsel i Sarpsborg kommunes sjoomrader

Vannscooter Norge følger opp sakenes utvikling fremover.

Les også: Kystverket slakter Fredrikstads diskriminering vannscootere