Ny nasjonal fartsgrense

0
5230

Samferdselsdepartementet sendte nylig ut et forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen på høring. Blant annet blir det foreslått å innføre en generell fartsgrense for fritidsbåter, noe som ikke finnes i dag.

– En generell fartsgrense for fritidsbåter kan gi bedre sikkerhet for båtførere og for andre som bruker sjøen. Samtidig tror jeg at regelverket vil bli enklere. Båtliv er populært i Norge, og det er stadig flere hurtiggående fritidsbåter og myke trafikanter, som padlere, på sjøen. Jeg tror at en generell fartsgrense kan bidra til en bedre og tryggere opplevelse for de som bruker sjøen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide
Samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsker ett tryggere båtliv med ny nasjonal fartsgrense på sjøen.

Tre former for fartsregulering

Forslaget innebærer tre ulike former for statlig fartsregulering på sjøen:

  • En generell aktsomhetsbestemmelse og generelle bestemmelser om ferdsel ved badeplasser,
  • En generell fartsgrense på 5 knop 100 meter fra land som vil gjelde for førere av fritidsbåter
  • Lokale fartsgrenser for nærmere bestemte geografiske områder

Gjelder også vannscootere

I tillegg kan kommunen blant annet fastsette lokale fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde, og justere den generelle fartsgrensen opp eller ned ut fra lokale behov. Vannscootere er fritidsbåter, og forslaget til endringene gjelder dermed også for vannscootere, presiserer departementet i pressemeldingen.

Lokale behov

– Vi ønsker å gjøre det enklere å få oversikt over fartsgrenser til sjøs. Vi må samtidig ivareta de lokale behovene for regulering, for kysten er lang og variert, det må vi ta hensyn til, sier samferdselsministeren.

For næringsbåter er det foreslått at staten fastsetter geografisk avgrensede fartsforskrifter der det er behov. Selv om det er staten som eventuelt fastsetter slike forskrifter, vil de måtte utformes i god dialog med kommunene.

Vannscooterforbundet er positive

Vi har nå ventet på denne høringen en stund, og har hele veien vært positive til forslaget om en grunnleggende nasjonal fartsgrense for fritidsfartøy, sier Leder for Vannscooterforbundet Christian Hammernes.

Vannscooterforbundet har i mange år presisert at regulering av ferdsel best gjøres gjennom fartsforskrift. De mange og varierte fartsreguleringene langs kysten har vært kilden til mye frustrasjon både for brukere og de som skal håndheve lovverket.

En slik generell fartsgrense på 5 knop 100 meter fra land, der kommunene gjennom lokale forskrifter selv kan justere fartsgrensene i «sine områder» ønsker vi velkommen. Dette vil forhåpentligvis gi klarere grenser for publikum, brukere og Politiet. Jeg håper dette kan bidra til å dempe konfliktnivået i deler av landet, spesielt knyttet til enkeltes fokus på bruk av vannscooter. Fartsforskrifter har den fordel at de ikke gjør forskjell på ulike fritidsfartøy, og gjelder dermed alle.

Det vi nå er meget spent på er om kommunene vil forstå omfanget av dette. Vår erfaring er at det er mye følelser knyttet til regulering av båttrafikk i enkelte kommuner, men den juridiske kompetansen er dessverre ikke alltid like god på området. Det har resultert i alt for mange uheldige og faktisk ulovlige forskrifter, sier forbundslederen. Det som nå skjer er at alle kommunale forskrifter oppheves, det betyr at kommunene allerede nå bør begynne å se på behandling av lokale fartstilpasninger i lokale forskrifter. Forhåpentligvis vil kommunene og lokalpolitikere se at alle båttyper skal behandles på lik linje i slike forskrifter, presiserer Hammernes.  

Christian Hammernes
Leder i Vannscooterforbundet Leder i Vannscooterforbundet er positiv til forslaget.

Vi vil nå utarbeide ett høringssvar med de erfaringer og innspill vi sitter inne med, men oppsummert er Vannscooterforbundet positive til forslaget, avslutter Hammernes.

Rapport på høring

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet og Kystverket har utredet behovet for fartsgrenser for fritidsbåter og næringsbåter, og har utarbeidet forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til departementet 14. august, og denne rapporten sendes nå på høring. Høringsfristen er 25. november 2020.

– Jeg håper på mange gode innspill i denne prosessen som vi kan ta med oss i den endelige beslutningen, sier Hareide.