OMRÅDER DER VANNSCOOTER IKKE ER TILLATT

0
4134
Vannscooter Norge
Vannscooter Norge

Verneområder  eller nasjonalparker der vannscooter eller all motorferdsel er helt eller delvis forbudt:

Listen inneholder verneområder der det ved forskrift ikke er tillatt med bruk av vannscooter, selv etter opphevingen av den tidligere «Vannscooterforskriften» 18 mai 2017.

  • Færder Nasjonalpark: § 6.2 Forbud mot motorferdsel i sjø. a) Bruk av vannscooter er forbudt.
  • Ytre Hvaler Nasjonalpark: § 7.2 Støy: Unødvendig støy er forbudt. Bruk av vannscooter, motordrevet modellfly, motorisert isbor o.l. er forbudt.
  • Flekkefjord landskapsvernområde: Motorferdsel: § 5.1 Motorferdsel er forbudt på land og i ferskvann.
  • Jærstrendene landskapsvernområde: § 3 B For fuglefredingsområda gjeld fylgjande reglar: d. I sjøområda er det forbod mot bruk av vannscooter/vannjet, andre former for vannmotorsport, bølgjesurfing og bruk av seglbrett f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. mars.
  • Sør-Smøla landskapsvernområde: § 5.1 Motorferdsel a) Motorferdsel til lands, medrekna start og landing med luftfartøy, er forbode. Lågtflyging under 300 m er forbode. Bruk av vasscooter, vasski, paraglider og liknande er forbode. Forbodet gjeld også bruk av modellbåtar, modellfly og liknande. Bruk av motorbåt i ferskvatn er forbode.

Verneområder eller nasjonalparker der vannscooter likestilt med annen motorferdsel:

Listen kan inneholde feil og mangler og vil bli oppdatert fortløpende. Informasjon er hentet fra Lovdata og Miljø Direktoratets kart for vannscooter restriksjoner.

Informasjon om områder som ikke er med i denne listen bes sendt til: post@vannscooternorge.no