Vannscooterførere anmeldt med bakgrunn i ulovlig forskrift på Tjøme

0
3221
Jet ski Club Stavanger
Illustrasjons bilde: Jet ski Club Stavanger

De første førere av vannscooter ble i denne uken anmeldt av politiet i Vestfold med bakgrunn i Tjømes ulovlige forskrift. Overtredelsen skjedde ca. 200m fra land i sakte fart i en 30knops sone, ferdsel foregikk altså etter gjeldende forskrifter for alle fritidsfartøy. Polititet valgte på tross av advarsler og høringssvar til kommunene om at vannscooterforskriften til Tjøme kommune er ulovlig behandlet og hjemlet, å anmeldte to førere med bakgrunn i den nye forskriften.

Forvirret politi:

Vi har snakket med de to førerne som ble anmeldt og de forteller om ett forvirret politi som lenge var meget usikre på hvor og hvorfor deres ferdsel var ulovlig. Det virker for oss som at politiet i Vestfold også burde sette seg litt bedre inn i saken og de mange ulike forskriftene. Sterke røster i miljøet mener at Riksadvokaten bør komme på banen og instruere politiet i saken, vi kan nok si oss enige i akkurat det.

Det er Vannscooter Norges klare anbefaling at førere som blir bøtelagt eller anmeldt etter forskriftene som er vedtatt i flere Vestfold kommuner og på Hitra den siste tiden å sette seg godt inn i saken. Å vedta eller ikke vedta boten får bli opp til den enkelte fører, men vi ber dere om å ta kontakt med Vannscooter Norge eller Norges Vannscooterforbund om det er ønskelig med veiledning.

Sett deg inn i saken

For førere bøtelagt etter de nye forskriftene legger vi ved høringssvarene fra Advokat Lønnum DA til Tjøme og Nøtterøy. Disse høringssvarene er dekkende forklaring på hvorfor forskriftene til Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, og Hitra ikke er gyldige og bør for enhver som føler for det trolig kunne gi god ryggdekning for å overprøve bøter og forskriftenes gyldighet. Disse høringssvarene gjelder i stor grad for alle forskriftene som er haste vedtatt nå i sommer. Disse er enkelt forklart vedtatt og publisert, men ugyldige.

Fartsbegrensninger ikke tillatt i ordensforskrifter

I tillegg må det nevnes at flere av de nye ordensforskriftene inneholder 5 knops fartsbegrensninger, dette er ikke tillatt i ordensforskrifter. For å etablere fartsbegrensninger må kommunene behandle og vedta dette på en annen måte og disse skal godkjennes av Kystverket og gjelde for alle typer fartøy. Skulle man argumentere for at feks. Tønsberg eller Nøtterøy´s 5knops og 400m sone i ordensforskrifter er gyldig vil dette altså gjelde alle typer båt. Hastighetsbegrensinger er ikke nevnt i høringssvarene, da dette i realiteten ikke burde være ett tema i behandling av ordensforskrifter. Larvik trakk blant annet ut sin 5 knops bestemmelse etter å ha lest Kystverkets høringsbrev.

Link til Kystverkets høringssvar til Larvik:

Foreløpig svar på høring – Midlertidig lokal forskriftsendring om bruk av og orden i havner og farvann (vannscooterforskrift) – Larvik kommune – Vestfold fylke

Resultatet er at det er forbudt med vannscooter 400m fra land, men de kan kjøre i disse sonene for å komme seg ut til farleder eller lengre enn 400m. Da med samme hastighet som alle andre fartøy i områdene Larvik har myndighet over er dette 5 & 7 knops soner for alle fartøy, så hva Larvik har vedtatt er en smule underlig og meningsløst.

Kystverket skriver:

«Ifølge havne- og farvannsloven kan kommunene fastsette lokale fartsforskrifter om fartsbegrensninger innenfor deres eget sjøområde samt i kommunens innsjøer og elver. – Her er det viktig å merke seg at en lokal fartsforskrift vil gjelde likt for alle fartøytyper, med unntak av visse fartøyer under utrykning. Kommunene kan altså ikke vedta at lokale fartsbegrensninger kun skal gjelde for vannscootere, men på den annen side vil en lokal fartsbegrensning også omfatte vannscootere.»

Det bemerkes også de nye forskriftene ikke gjelder i hoved og bi-leder.

https://kystinfo.no
Sjekk farleder og annen nyttig info på https://kystinfo.no

 

Respekter gyldige forskrifter

Vi gjør oppmerksom på at forskriftene i for eksempel Færder og Ytre Hvaler Nasjonalpark er gyldige forskrifter hjemlet i annet lovverk enn Havne og Farvannsloven. Vannscooter,modellfly og motorisert isbor er blant annet ikke tillatt, grunnet at de støyer i følge forskriften til Ytre Hvaler. Vi har sendt brev til kystverket for å få svar på om slike forbud mot kun vannscooter i Nasjonalparker og vernesoner også gjelder i farleder. Der presiseres det at man antar at forskriftene også er gyldige i farleder, vi avventer flere svar på dette temaet.

Respekter også forskrifter i vassdrag (ferskvann) som er hjemlet i Motorferdselloven. Dette er også gyldige forskrifter og må følges for alle typer fartøy, er vannscooter nevnt særskilt er dette gyldige begrensninger. Motorferdsel i vassdrag som er mindre enn 2 kvadratkilometer er uansett forbudt. Noter også at fartøy som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop.

Nyttige linker:

Forskrift mot vannscooter Tjøme

Høringssvar Tjøme kommunes vannscooterforbud

Forskrift mot vannscooter Nøtterøy

Høringssvar Nøtterøy kommunes vannscooterforbud

Søk på din kommune + vannscooter på lovdata.no

Veiledere:

Samferdselsdepartementets veileder for regulering av vannscootere

Kystverkets presisering